Przestępstwo „cofania” licznika zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności

zegary samochód panel

26 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny. Już wkrótce w naszym porządku prawnym pojawi się nowe przestępstwo, które – cytując ustawę – ma polegać na zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru. Karalne będzie także zlecenie wykonania takich czynności. Sprawcy, który dopuści się któregoś ze wskazanych czynów zabronionych, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przypadek mniejszej wagi zagrożony będzie grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Istotne zmiany zostaną wprowadzone także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Przede wszystkim zostały określone sytuacje, w których dopuszczalna będzie wymiana licznika, a także wskazano obowiązki właścicieli pojazdów oraz stacji diagnostycznych związane z przeprowadzeniem takiej wymiany.

Z największym zainteresowaniem użytkowników pojazdów powinny spotkać się jednak przepisy wprowadzające nowe uprawnienia i obowiązki organów upoważnionych do przeprowadzania kontroli drogowych. Podmioty te będą mogły w toku kontroli dokonać odczytu wskazań licznika, a kierujący pojazdem będzie musiał umożliwić przeprowadzenie takiej czynności. Odnosi się to także do pojazdów holowanych oraz przewożonych (w tym niezarejestrowanych w Polsce). Co więcej, po przeprowadzeniu kontroli odpowiednia jednostka organizacyjna Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej lub Służby Celno-Skarbowej będzie musiała przekazać informacje odnośnie stanu licznika do centralnej ewidencji pojazdów.
Zdecydowana większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r., jednak nieuprawniona ingerencja w liczniki będzie karalna już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw (czyli najprawdopodobniej w maju 2019 r.).

 

Adwokat Jędrzej Łopatto